Polityka prywatności

wersja obowiązująca od 02.06.2022 r.

Poufność danych i ochrona prywatności kandydatów do pracy i współpracy, a także pracowników i współpracowników stanowi dla nas kwestię priorytetową. Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”). 

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z:

 • zamówieniem kontaktu telefonicznego lub mailowego za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej https://porozmawiajmy.grupaang.pl/ w związku z zainteresowaniem ofertami Grupy ANG S.A. lub ANG Biznes S.A.  i  podjęciem z nimi współpracy;
 • zamówieniem kontaktu telefonicznego lub mailowego za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na profilu Grupy ANG S.A. w serwisie społecznościowym Facebook w związku z zainteresowaniem ofertami Grupy ANG S.A. lub ANG Biznes S.A.  i  podjęciem z nimi współpracy;
 • samodzielnym podjęciem kontaktu z  Grupą ANG S.A. oraz ANG Biznes S.A. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w związku z zainteresowaniem ich ofertami i podjęciem z nimi współpracy;
 • udziałem w procesie rekrutacyjnym, prowadzeniem negocjacji i ewentualnym zawarciem umowy o pracę/współpracę;
 • przesyłaniem nam żądań w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących przetwarzania danych osobowych,
 • korzystaniem z naszej strony internetowej dostępnej pod adresem https://porozmawiajmy.grupaang.pl/;
 • prowadzeniem badania zainteresowania i aktywności użytkownika strony internetowej https://porozmawiajmy.grupaang.pl/;
 • odwiedzaniem naszych profili w mediach społecznościowych.
Administrator 

W zakresie podejmowania kontaktu oraz realizowania czynności związanych z udziałem w procesie rekrutacyjnym, negocjacjach, ewentualnym zawarciem umowy o pracę/współpracę, a także analizą żądań w sprawie korzystania z uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych, współadministratorami danych osobowych są:

 • Grupa ANG S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000860811, posiadająca numer REGON: 387270774, NIP: 5213909027 oraz kapitał zakładowy w wysokości 2 143 962,00 zł w całości opłacony;
 • ANG Biznes S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000493589, posiadająca numer REGON: 141770898, NIP: 5252451874, kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 zł w całości opłacony;

(dalej: „Współadministratorzy”).

W zakresie prowadzenia pozostałych czynności, tj. korzystania z naszej strony internetowej, prowadzenia badania zainteresowania i aktywności użytkownika, odwiedzania naszych profili w mediach społecznościowych, administratorem danych osobowych jest Grupa ANG S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000860811, posiadająca numer REGON: 387270774, NIP: 5213909027 oraz kapitał zakładowy w wysokości 2 143 962,00 zł w całości opłacony.

Ze Współadministratorami możesz się skontaktować:

 • listownie na adres: ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa,
 • mailowo pod adresem e-mail:  kontakt@grupaang.pl
 • telefonicznie pod numerem: +48 690 900 070.
Inspektor Ochrony Danych

Grupa ANG S.A. oraz ANG Biznes S.A. powołały Inspektora Ochrony Danych (dalej: „IOD”) – panią Agnieszkę Rapcewicz, z którą możesz kontaktować się bezpośrednio we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, pisząc list na podany wyżej adres z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo pod adresem e-mail: iod@grupaang.pl.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z zamówieniem kontaktu telefonicznego lub mailowego za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej https://porozmawiajmy.grupaang.pl/ w związku z zainteresowaniem ofertami Współadministratorów i podjęciem z nimi współpracy

W przypadku, gdy przekazujesz nam za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej lub w innej formie swoje dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu w  związku z zainteresowaniem ofertami Współadministratorów i podjęciem z nimi współpracy, Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu skutecznego wycofania zgody, jednak nie dłużej niż do momentu realizacji zamówionej rozmowy, a w przypadku podjęcia negocjacji dotyczących zatrudnienia – do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z zamówieniem kontaktu telefonicznego lub mailowego za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na profilu Grupy ANG S.A. w serwisie społecznościowym Facebook w związku z zainteresowaniem ofertami Grupy ANG S.A. lub ANG Biznes S.A. i podjęciem z nimi współpracy

W przypadku, gdy w  związku z zainteresowaniem ofertami Współadministratorów i podjęciem z nimi współpracy, przekazujesz nam swoje dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu  za pośrednictwem formularza udostępnionego na profilu Grupy ANG S.A. w serwisie społecznościowym Facebook, , Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Współadministratorów do momentu skutecznego wycofania zgody, jednak nie dłużej niż do momentu realizacji zamówionej rozmowy, a w przypadku podjęcia negocjacji dotyczących zatrudnienia – do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Jednocześnie informujemy, iż przekazanie danych osobowych za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook może wiązać się z wykorzystaniem ich przez Facebook w celach wskazanych w Polityce prywatności tego podmiotu, w tym m.in. w związku z podejmowaniem inicjatyw reklamowych. 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w mediach społecznościowych znajdują się w zakładce Przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem profili w mediach społecznościowych.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z samodzielnym podjęciem kontaktu ze Współadministratorami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w związku z zainteresowaniem ich ofertami i podjęciem z nimi współpracy

W przypadku, gdy inicjujesz kontakt mailowy, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub telefoniczny dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie w zakresie Twojego imienia, nazwiska, danych kontaktowych i innych informacji podanych przez Ciebie.

Twoje dane osobowe są w tym przypadku przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na analizie przesłanego przez Ciebie zapytania lub zgłoszonej sprawy oraz w celu udzielenia odpowiedzi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Twoje dane osobowe przetwarzamy do czasu, aż zgłosisz swój sprzeciw, jednak nie dłużej niż do momentu realizacji zamówionej rozmowy, a w przypadku podjęcia negocjacji dotyczących zatrudnienia – do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym, prowadzeniem negocjacji i ewentualnym zawarciem umowy o pracę/współpracę

W przypadku wyrażenia przez strony chęci nawiązania stosunku pracy bądź współpracy, dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko oferowane przez Współadministratorów i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na stanowisku określonym w ofercie, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy/współpracy.

W przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę,  dane osobowe kandydata są przetwarzane w powyższych celach na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22(1) § 1 kodeksu pracy (imię lub imiona, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Współadministratorach;
 • art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – w zakresie danych o niepełnosprawności (w przypadku, gdy kandydat poda takie dane z własnej inicjatywy w dokumentach aplikacyjnych) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Współadministratorów lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w zakresie danych osobowych zebranych podczas rozmowy

rekrutacyjnej oraz wyników ewentualnych testów kwalifikacyjnych – przetwarzanie jest

niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez

Współadministratorów, polegających na weryfikacji kwalifikacji i umiejętności kandydatów do pracy w celu wybrania odpowiedniej osoby na stanowisko, na które jest prowadzona rekrutacja;

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody  – w zakresie danych podanych przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych, innych niż dane wskazane w art. 22(1) § 1 kodeksu pracy oraz dane o niepełnosprawności;
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych – w odniesieniu do wszystkich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przesłanych przez kandydata.

W przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna, dane osobowe kandydatów są przetwarzane w powyższych celach na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w zakresie danych niezbędnych do oceny kompetencji i kwalifikacji kandydata (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), gdyż przetwarzanie tych danych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • jeśli kandydat zamieści w dokumentach aplikacyjnych dane dotyczące zdrowia lub inne dane szczególnych kategorii – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody kandydata (w tym przypadku konieczne jest zamieszczenie przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych, w tym danych osobowych szczególnych kategorii, przez współadministratorów Grupę ANG S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ANG Biznes S.A. z siedzibą w Warszawie dla celów związanych z uczestnictwem w bieżącym procesie rekrutacyjnym w Spółce. Przyjmuję do wiadomości,że powyższą zgodę mogę w każdej chwili wycofać.”);
 • w zakresie innych danych osobowych niż wskazane powyżej, a zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie udzielonej przez kandydata zgody;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w zakresie danych osobowych zebranych podczas rozmowy rekrutacyjnej oraz wyników ewentualnych testów kwalifikacyjnych – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów, polegających na weryfikacji kwalifikacji i umiejętności kandydatów do współpracy w celu wybrania odpowiedniej osoby na stanowisko, na które jest prowadzona rekrutacja;
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz ewentualnie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych – w odniesieniu do wszystkich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przesłanych przez kandydata.

Podanie danych w aplikacji o pracę w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jest niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia danej kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie warunkuje udziału w procesie rekrutacyjnym.

Dane osobowe podane przez kandydata związane z uczestnictwem w bieżącym procesie rekrutacyjnym – będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko.

Przetwarzanie danych w związku z przesyłaniem wniosków dotyczących realizacji praw wynikających z RODO

Przysługują Ci określone prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych (informację na ich temat znajdziesz niżej w Polityce prywatności), możesz więc do nas kierować korespondencję w sprawie realizacji tych praw. W związku z taką korespondencją przetwarzamy Twoje dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, oraz inne dane podane przez Ciebie lub inną osobę, która w Twoim imieniu przesyła wniosek o realizację Twoich praw na podstawie RODO. W przypadku, gdy wniosek nie jest przesyłany bezpośrednio przez Ciebie, lecz przez pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego, przetwarzamy dodatkowo dane dotyczące tego pełnomocnika lub przedstawiciela, tj. ich dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane dotyczące rodzaju umocowania.

Dane osobowe wnioskodawców są przetwarzane przez nas w następujących celach:

 • na potrzeby prowadzenia kontaktu i korespondencji w sprawie przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), gdyż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Współadministratorach na mocy art. 12 ust. 1-3 RODO;
 • w celu archiwizacji korespondencji prowadzonej w sprawie obsługi przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO, do celów dowodowych i wykazania, że w terminie ustosunkowaliśmy się do przesłanego wniosku, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zgłoszonego żądania.

Dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a następnie będą archiwizowane w celach dowodowych do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej i stosowaniem przez nas plików cookie

Korzystając z plików cookie na naszej stronie internetowej (co zostało szczegółowo opisane poniżej), przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów analitycznych, marketingowych i innych, w zależności od tego, na które pliki cookie została nam udzielona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Dane są przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem badania zainteresowania i aktywności użytkownika strony internetowej

Administrator danych osobowych korzysta z narzędzia Hotjar umożliwiającego przeprowadzenie badania zainteresowania i aktywności użytkownika strony internetowej. Narzędzie zapewniane jest przez zewnętrzny podmiot, tj. Hotjar Ltd., Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian’s STJ 3141 Malta.

W związku z korzystaniem z narzędzia, przetwarzamy Twoje dane osobowe w szczególności w poniższym zakresie:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 • podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego serwisu,
 • czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego serwisu,
 • źródło, z którego przechodzisz do naszego serwisu,
 • miejsca, w które klikasz myszką.

Z tych danych sporządzane są pod pseudonimem profile użytkowników. 

W związku z powyższym przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • prowadzenia analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania ze strony internetowej,na podstawie wyrażonej przez Ciebie, dobrowolnej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • optymalizacji strony internetowej, na podstawie wyrażonej przez Ciebie, dobrowolnej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Dane są przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody, jednakże nie dłużej niż 30 dni.

Jeżeli nie chcesz już, aby Twoja aktywność była mierzona przez Hotjar, wycofaj swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych klikając w opcję “Zarządzaj cookie” znajdującą się na planszy głównej wyświetlającej się na stronie internetowej i informującej o cookie, a następnie przesuwając suwak przy wybranej kategorii bądź też skorzystaj z linku: https://www.hotjar.com/opt-out. 

Przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem profili w mediach społecznościowych

Administrator prowadzi profile w następujących mediach społecznościowych:

LinkediIn –  https://www.linkedin.com/company/grupa-ang/

Facebook – https://www.facebook.com/grupaang/

Instagram – https://www.instagram.com/grupa_ang/

YouTube – https://www.youtube.com/user/GrupaANG

Twitter – https://twitter.com/grupaang

W związku z prowadzeniem powyższych profili pozyskujemy Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie subskrypcji naszych fanpage’y lub kanałów w mediach społecznościowych (kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Subskrybuj” itp.), opublikowaniem przez Ciebie komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u lub kanale, a także w związku z przesłaniem nam wiadomości za pośrednictwem portalu społecznościowego, zamówieniem kontaktu telefonicznego lub mailowego za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na profilu w serwisie społecznościowym, przetwarzamy Twoje dane osobowe w szczególności w poniższym zakresie:

 • Twój identyfikator użytkownika (może zawierać imię i nazwisko);
 • Twoje dane identyfikacyjne i inne informacje w zakresie opublikowanym przez Ciebie na własnym profilu na danym portalu społecznościowym;
 • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Twój wizerunek);
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) zamieszczone przez Ciebie dobrowolnie pod naszymi postami;
 • treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej z Tobą za pośrednictwem danego portalu społecznościowego;
 • dane kontaktowe wskazane przez Ciebie w formularzu (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu);
 • dane statystyczne dotyczące odwiedzin naszych profili lub kanałów w mediach społecznościowych.

W związku z powyższym przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • prowadzenia profilu lub kanału w mediach społecznościowych, na warunkach oraz na zasadach określonych przez operatorów tych portali społecznościowych i informowania za jego pomocą o aktywności, usługach, wydarzeniach, które organizujemy, dzielenia się wiedzą, a także w celu budowania i utrzymania społeczności oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisów społecznościowych (komentarze, chat, wiadomości, w tym zapisy na wydarzenia), co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • zrealizowania zamówionego kontaktu telefonicznego lub mailowego w związku z przesłaniem formularza zamieszczonego na profilu Grupy ANG S.A. w serwisie społecznościowym Facebook, w związku z zainteresowaniem ofertami Grupy ANG S.A. lub ANG Biznes S.A.  i  podjęciem z nimi współpracy, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • prowadzenia analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z profili w mediach społecznościowych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

W przypadku korzystania z funkcji statystyk na portalu Facebook, my i Meta Platforms Ireland Limited pełnimy funkcję współadministratorów danych przetwarzanych na potrzeby statystyk. Uzgodnienia między współadministratorami, określające zakresy odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych, znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.  

Według nich, Meta Platforms Ireland Limited przejęło podstawową odpowiedzialność zgodnie z RODO za przetwarzanie danych na potrzeby statystyk oraz za wypełnienie wszystkich stosownych zobowiązań w ramach RODO.

Śledzenie aktywności na stronach internetowych może mieć miejsce niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany lub zarejestrowany na portalu społecznościowym. Zaznaczamy, że nie mamy żadnego wpływu na śledzenie aktywności w Internecie stosowane przez dany portal społecznościowy i nie możemy go np. wyłączyć.

Szczegółowe informacje na temat śledzenia aktywności możesz znaleźć w politykach prywatności operatorów portali społecznościowych. Co do statystyk, które otrzymujemy od operatorów, mamy na nie ograniczony wpływ. Jeśli jesteś zalogowanym / zarejestrowanym użytkownikiem danego portalu społecznościowego, zweryfikuj swoje ustawienia prywatności, aby odpowiadały Twoim preferencjom.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Informacje, które znajdują się w wiadomościach prywatnych przesyłanych nam za pośrednictwem portali społecznościowych, będą przechowywane do czasu usunięcia Twojego profilu użytkownika na portalu społecznościowym lub do czasu zrealizowania naszego prawnie uzasadnionego interesu bądź wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

W przypadku informacji posiadanych przez nas w ramach udostępnionych przez Ciebie komentarzy, będą one dostępne na naszym profilu lub kanale do czasu usunięcia ich przez Ciebie.

Dane osobowe gromadzone przez dany portal społecznościowy tj. historia wpisów, historia aktywności i wysyłanych wiadomości, podlegają przechowywaniu na zasadach określonych regulaminem danego portalu społecznościowego.

Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających nasze profile w mediach społecznościowych, będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w danym serwisie społecznościowym zgodnie z jego regulaminem.

Pamiętaj, że poza nami administratorem Twoich danych osobowych jest operator danego portalu społecznościowego, z którego korzystasz i za jego pośrednictwem odwiedzasz nasz profil. Zapoznaj się dodatkowo z regulaminem i polityką prywatności portalu społecznościowego, z którego korzystasz i za pośrednictwem którego odwiedzasz nasz profil.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą:

 • upoważniony do tego personel Współadministratorów lub administratora;
 • podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Współadministratorów lub administratora dla wypełnienia celów, dla jakich dane te są zbierane (w szczególności podmioty dostarczające rozwiązania IT oraz świadczące usługi IT i wsparcia technicznego lub marketingowego); podmioty te muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań;
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • w przypadku przetwarzania danych w ramach profili w mediach społecznościowych odbiorcami będą operatorzy tych portali, jak również osoby odwiedzające nasze profile w mediach społecznościowych.
Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Z uwagi na to, że administrator korzysta z narzędzi Google Analytics, Google Tag Manager, Google Ads, HotJar jak również prowadzi profile w mediach społecznościowych, dane osobowe mogą być przekazywane przez Google, HotJar lub operatora danego portalu społecznościowego poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do USA. W tym przypadku, Google, HotJar lub operator sieci społecznościowej jest zobowiązany do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności standardowych klauzul umownych UE. W takim przypadku użytkownik może zażądać kopii tych odpowiednich zabezpieczeń od Google, HotJar lub operatora portalu społecznościowego. 

Administrator wskazuje, że więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Google, HotJar oraz operatorów portali społecznościowych znajduje się w ich politykach prywatności:

Google – https://policies.google.com/privacy

HotJar – https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/#enduserenglish

LinkediIn –  https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

Facebook –  https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation/

Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0

YouTube –  https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/

Twitter – https://twitter.com/en/privacy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opartych wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.

Przysługujące Ci prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym otrzymania kopii danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
 • prawo do przenoszenia danych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prośbę o realizację przysługujących praw można złożyć na dane kontaktowe podane na wstępie.

Ponadto, w przypadku uznania przez Ciebie, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza RODO, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegółowe informacje jak złożyć skargę znajdziesz tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/83/155).

Pliki cookies

W zależności od Twoich ustawień na naszej stronie internetowej, oprócz plików cookies niezbędnych z technicznego punktu widzenia, możemy używać plików cookies w celach statystycznych, analitycznych lub reklamowych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe zawierające informacje o aktywności użytkownika na stronie Internetowej i przechowujące je na urządzeniu, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do strony Internetowej.

Zgodnie z obowiązującym prawem, możemy przechowywać pliki cookies na Twoim urządzeniu, jeżeli jest to niezbędne do funkcjonowania serwisu (te pliki cookies są opisane poniżej jako niezbędne). Do korzystania z wszelkich innych rodzajów plików cookie (w szczególności analitycznych lub reklamowych) potrzebujemy Twojej zgody.

Ściśle niezbędne pliki cookie NIE wymagają zgodnie z prawem uprzedniej zgody użytkownika. Są one automatycznie instalowane na Twoim urządzeniu, gdy wchodzisz na naszą stronę internetową lub dokonujesz na niej określonych wyborów. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w tym do wykonywania pewnych zadań, takich jak na przykład realizacja usług zamówionych przez Ciebie za pośrednictwem strony internetowej. Te pliki cookie nie są usuwane po zakończeniu przeglądania witryny, ale mają ograniczony okres ważności. 

Jeżeli wyrazisz na to zgodę podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej lub później poprzez panel ustawień plików cookies dostępny na dole naszej strony („Ustawienia cookies”), będziemy również używać innych plików cookies, na które wyraziłeś zgodę.

W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies, korzystając z panelu ustawień cookies dostępnego na dole strony internetowej pod przyciskiem „Ustawienia cookies”.

Uzgodnienia współadministratorów

Informacje dotyczące zasadniczych treści uzgodnień między Współadminstratorami są dostępne tutaj.

Zmiany w polityce prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może być aktualizowana w przypadku zmiany przepisów prawa, które mają wpływ na przetwarzanie Twoich danych osobowych, a także w przypadku wprowadzenia przez nas zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych.