UZGODNIENIA O WSPÓŁADMINISTROWANIU DANYMI OSOBOWYMI

zawarte dnia 02.06.2022 r. w Warszawie (dalej „Uzgodnienia”), pomiędzy:

Grupa ANG S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000860811, NIP: 5213909027, REGON: 387270774, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 2 143 962,00 zł, w całości opłacony, reprezentowaną przy zawarciu Uzgodnień przez:

Artura Nowak – Gocławskiego – Prezesa Zarządu

zwaną dalej „Grupą

a

ANG Biznes S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000493589, NIP: 5252451874, REGON: 141770898, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 zł w całości opłacony, reprezentowaną przy zawarciu Uzgodnień przez:
Katarzynę Dmowską – Członka Zarządu

zwaną dalej „Spółką

zwanymi łącznie Stronami, a każda z osobna także Stroną.

Preambuła

 1. Strony prowadzą działalność, której celem jest realizacja kontaktu telefonicznego lub mailowego za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej https://porozmawiajmy.grupaang.pl/ lub na profilu Grupy w serwisie społecznościowym Facebook, w związku z zainteresowaniem ofertami Grupy lub Spółki i podjęciem z nimi współpracy.
 2. Zgodnie z powyższym Strony przetwarzają dane osobowe osób zamawiających realizację kontaktu telefonicznego lub mailowego w związku z zainteresowaniem ofertami Grupy lub Spółki i podjęciem z nimi współpracy, kandydatów do pracy i współpracy, dla których pozostają współadministratorami.
 3. Strony w drodze niniejszych Uzgodnień ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz odpowiednie zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO), zgodnie z art. 26 RODO.

§ 1.

Definicje

Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy – osoby, które zamówiły kontakt telefoniczny lub mailowy za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej https://porozmawiajmy.grupaang.pl/ lub formularza udostępnionego na profilu Grupy w serwisie społecznościowych Facebook, a także samodzielnie zainicjowały kontakt, w związku z zainteresowaniem ofertami Stron i podjęciem z nimi współpracy, w tym kandydaci do pracy/współpracy.

§ 2.

Cele Uzgodnień

Przedmiotem Uzgodnień jest:

 • wspólne ustalenie celów i sposobów przetwarzania Danych osobowych Osób zainteresowanych podjęciem współpracy;
 • ustalenie zakresów odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO.

§ 3.

Czynności przetwarzania Danych osobowych

Strony będą przetwarzać Dane osobowe Osób zainteresowanych podjęciem współpracy w ramach następujących czynności:

 1. zamówienie kontaktu telefonicznego lub mailowego za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej https://porozmawiajmy.grupaang.pl/ w związku z zainteresowaniem ofertami Stron i podjęciem z nimi współpracy – Strony będą przetwarzać Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 2. zamówienie kontaktu telefonicznego lub mailowego za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na profilu Grupy w serwisie społecznościowym Facebook w związku z zainteresowaniem ofertami Stron i podjęciem z nimi współpracy – Strony będą przetwarzać Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 3. samodzielne podjęcie kontaktu ze Stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w związku z zainteresowaniem ofertami Stron i podjęciem z nimi współpracy – w przypadku zainicjowania kontaktu Strony będą przetwarzały adres e-mail, poczty tradycyjnej, numer telefonu lub inne Dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Osób zainteresowanych podjęciem współpracy, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na analizie przesłanego zapytania lub zgłoszonej sprawy oraz w celu udzielenia odpowiedzi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 4. udział w procesie rekrutacyjnym, prowadzenie negocjacji i ewentualne zawarcie umowy o pracę/współpracę – w przypadku wyrażenia chęci nawiązania stosunku pracy bądź współpracy, Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko oferowane przez Strony i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na stanowisku określonym w ofercie, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy/współpracy:

  W przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę, Dane osobowe kandydata są przetwarzane w powyższych celach na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w zakresie Danych osobowych wskazanych w art. 22(1) § 1 kodeksu pracy (imię lub imiona, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Stronach;
  • art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – w zakresie danych o niepełnosprawności (w przypadku, gdy kandydat poda takie dane z własnej inicjatywy w dokumentach aplikacyjnych) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Strony lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej;
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w zakresie Danych osobowych zebranych podczas rozmowy rekrutacyjnej oraz wyników ewentualnych testów kwalifikacyjnych – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Strony, polegających na weryfikacji kwalifikacji i umiejętności kandydatów do pracy w celu wybrania odpowiedniej osoby na stanowisko, na które jest prowadzona rekrutacja;
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody – w zakresie danych podanych przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych, innych niż dane wskazane w art. 22(1) § 1 kodeksu pracy oraz dane o niepełnosprawności;
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych – w odniesieniu do wszystkich Danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przesłanych przez kandydata.

  W przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna, Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w powyższych celach na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w zakresie danych niezbędnych do oceny kompetencji i kwalifikacji kandydata (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), gdyż przetwarzanie tych danych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • jeśli kandydat zamieści w dokumentach aplikacyjnych dane dotyczące zdrowia lub inne dane szczególnych kategorii – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody kandydata;
  • w zakresie innych danych osobowych niż wskazane powyżej, a zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie udzielonej przez kandydata zgody;
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w zakresie Danych osobowych zebranych podczas rozmowy rekrutacyjnej oraz wyników ewentualnych testów kwalifikacyjnych – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Strony, polegających na weryfikacji kwalifikacji i umiejętności kandydatów do współpracy w celu wybrania odpowiedniej osoby na stanowisko, na które jest prowadzona rekrutacja;
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz ewentualnie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody kandydata na przetwarzanie Danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych – w odniesieniu do wszystkich Danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przesłanych przez kandydata.

   

 5. przesyłanie wniosków dotyczących realizacji praw wynikających z RODO – w związku z taką korespondencją przetwarzamy dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, oraz inne dane podane przez osobę, która przesyła wniosek o realizację praw na podstawie RODO, na potrzeby prowadzenia kontaktu i korespondencji w sprawie przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), gdyż przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Stronach na mocy art. 12 ust. 1-3 RODO, a także w celu archiwizacji korespondencji prowadzonej w sprawie obsługi przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO, do celów dowodowych i wykazania, że w terminie ustosunkowaliśmy się do przesłanego wniosku, co stanowi prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

§ 4.

Realizacja praw Osób zainteresowanych podjęciem współpracy

 1. W celu umożliwienia Osobom zainteresowanym podjęciem współpracy realizacji swoich praw przyznanych przepisami RODO, uruchomiony zostaje adres e-mail: iod@grupaang.pl.
 2. Wycofanie zgody na przetwarzanie Danych osobowych może nastąpić poprzez:
  • wysłanie maila na adres: zgoda@grupaang.pl
  • zgłoszenie telefoniczne pod numer: +48 690 900 070
  • zgłoszenie listowne przesłane na adres Stron: ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa.

§ 5.

Odpowiedzialność Stron za realizację obowiązków wynikających z RODO oraz czynności związanych z przetwarzaniem Danych osobowych

 1. Grupa jest odpowiedzialna za:
  • ustalenie sposobu gromadzenia Danych osobowych zgodnie z zasadą celowości, minimalizacji i prawidłowości danych oraz ustalenie okresów przechowywania danych,
  • pozyskanie od Osób zainteresowanych podjęciem współpracy zgód na przetwarzanie Danych osobowych,
  • zgodność z RODO treści komunikatów i informacji dotyczących przetwarzania Danych osobowych Osób zainteresowanych podjęciem współpracy,
  • prawidłowe działanie systemów informatycznych, w których przetwarzane są Dane osobowe Osób zainteresowanych podjęciem współpracy,
  • Kontaktowanie się z Osobami zainteresowanymi podjęciem współpracy w szczególności w celu, w którym Osoby zainteresowane podjęciem współpracy wyraziły zgodę na przetwarzanie danych,
  • usuwanie lub anonimizację danych Osób zainteresowanych podjęciem współpracy;
  • przyjmowanie i obsługę zgłoszeń/żądań/zapytań od Osób zainteresowanych podjęciem współpracy, w ramach realizacji ich praw przyznanych przepisami RODO,
  • zgłaszanie naruszeń ochrony Danych osobowych w rozumieniu art. 33 RODO oraz zawiadamianie Osób zainteresowanych podjęciem współpracy o naruszeniu, jeśli zajdzie taka konieczność stosownie do art. 34 RODO,
  • weryfikację podmiotów przetwarzających w zakresie przestrzegania przez nich przepisów RODO oraz zawarcie umów powierzenia z podmiotami przetwarzającymi, którym powierzane są dane Osób zainteresowanych podjęciem współpracy,
  • realizację obowiązku uwzględnienia ochrony danych w fazie projektowania, w przypadku gdy proces pozyskiwania danych Osób zainteresowanych podjęciem współpracy zostanie zmodyfikowany oraz stosowania domyślnej ochrony danych,
  • wykonanie oceny skutków dla operacji zbierania i wykorzystywania danych Osób zainteresowanych podjęciem współpracy, jak również przeprowadzenie uprzednich konsultacji z organem nadzorczym.
 2. Każda ze Stron z osobna jest odpowiedzialna za:
  • wzajemne, niezwłoczne powiadamianie się o naruszeniach, które mogą skutkować koniecznością dokonania zgłoszenia organowi nadzorczemu,
  • realizację obowiązku powiadomienia odbiorców Danych osobowych Osób zainteresowanych podjęciem współpracy o sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania zgłoszonego przez Osoby zainteresowane podjęciem współpracy,
  • wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz w razie potrzeby wykonywania przeglądów i aktualizacji tych środków,
  • upoważnienie do przetwarzania danych osób, które dopuszczone zostaną do przetwarzania Danych osobowych Osób zainteresowanych podjęciem współpracy, a także zobowiązanie ww. osób do zachowania w tajemnicy Danych osobowych, do których posiadają dostęp.

§ 6.

Odszkodowania i kary administracyjne

 1. W przypadku, gdy Osoby zainteresowane podjęciem współpracy poniosą szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów RODO przez Strony, ponoszą one odpowiedzialność solidarną za całą szkodę.
 2. W przypadku, gdy jedna ze Stron zapłaci odszkodowanie za całą wyrządzoną szkodę, ma ona prawo żądania od drugiej Strony lub podmiotów przetwarzających, którzy uczestniczyli w tym samym przetwarzaniu, zwrotu części odszkodowania odpowiadającej części szkody, za którą ponoszą odpowiedzialność.
 3. W przypadku, gdy jedna ze Stron naruszy przepisy RODO, inne powszechnie obowiązujące przepisy lub postanowienia Umowy, w następstwie czego w stosunku do obu Stron lub drugiej Strony zostanie wydane jakiekolwiek orzeczenie, w którym organ nadzorczy skorzysta z któregokolwiek uprawnienia naprawczego wskazanego w art. 58 ust. 2 RODO, Strona ta pokryje drugiej Stronie poniesione z tego tytułu koszty.

§ 7.

Postanowienia końcowe

 1. Uzgodnienia wchodzą w życie z dniem ich podpisania przez Strony.
 2. W sprawach nieuregulowanych Uzgodnieniami zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Uzgodnień wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że Uzgodnienia stanowią inaczej.
 4. Uzgodnienia sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.